Min jien?

M’hemmx hafna xi nghid dwari…Persuna li ninteressa ruhi kwazi f’kollox – Sports, Politika, Avventura, Ambjent, Grajjiet kurrenti…facli naqbad diskussjoni!

Fanatiku fuq l-Inter, fit-tajjeb u fil-hazin qabel kull loghoba ta’ dan it-tim dejjem ikolli ecitament daqs li kieku ser ninzel nilghab il-partita!

Inhobb l-iScouting. Scouting m’huwiex biss il-parati li diversi nies jassoccjawh mieghu. Dik hija parti zghira mill-kontribut li Scouting jaghti lill-individwu. Il-formazzjoni tal-karattru tal-individwu, dixxiplina personali u li tkun taf tahdem fi grupp huma ftit mill-affarijiet pozittivi li jghatik l-iscouting. Sfortunatament, dawn it-tlett karatteristici (soft-skills) qed jonqsu fost it-tfal u zghazagh Maltin.

Il-politika tinteressani ghax hija haga li tolqot lill kulhadd. Mhux il-politika partiggjana tal-ahmar, il-blu jew l-ahdar – imma d-decizjonijiet li qed jittiehdu madwarna. Madanakollu, kull persuna ghandha il-liberta’ taghha biex tahseb u tiddeciedi ma’ min tassocja ruhha.

Ghalkemm nahdem u nistudja, dejjem hemm x’titghallem. Nemmen li l-ahjar Universita’ jew Kullegg hija dik tat-triq – li taghmilha man-nies u titghallem taghraf il-hajja.

Social media:

https://www.facebook.com/chris.balzia

https://twitter.com/ChrisBalzia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s