Tags

, , , , , , , ,

rain dance timingVeru li bhalissa pajjizna ghaddej minn nuqqas ta’ xita, pero li jittella’ pellegrinagg f’Ghawdex ghax-xita huwa attegjament redikolu.

Ergajna ha mmorru lura fiz-zminijiet fejn kienu jittellghu dawn l-attivitajiet spiritwali f’forma ta’ talba u offerta ghall-Allat li kienu jaduraw. Ghalija dawn huma riti pagani li ma nikkunsidrahomx bhala rispett u qima lejn Alla. Ghal daqxejn ma naghmlux xi rain dance bhall-Indjani, jew inkella nitolbu lil Zeus!

Ghalkemm nirrispetta li jsir xi talb, galadarba l-ebda uman m’ghandu kontroll fuq in-natura u t-temp, mossa bhal din qed tirredikola r-religjon Kattolika li wiehed ihaddan.

Advertisements