Tags

, , , , , , , ,

Iz-zminijiet jinbidlu, u qed jinbidlu b’pass mghaggel hafna. L-istil tal-hajja qed jinbidel – izda hemm stil u atitudni bazika li ma nistghux ninjorawha. Kemm qed nippreparaw lit-tfal taghna sabiex isiru guvintur u tfajliet indipendenti u responsabbli?
Ovvjament, dan jirrikjedi l-hin, hafna zbalji u pacenzja min-naha tal-genituri – izda minn x’imkien trid tibda!

youthempower

Sors tar-ritratt: makingmotivation.com

Osservazzjoni zghira…
Kemm hawn tfal li jafu jghaddu flokk jew qmis, jew inkella jafu jhitu buttuna?
Kemm, bhala genituri, qed nghatuhom spazju fil-kcina biex jippruvaw isajru jew jghinu fit-tisjir?
Hag’ohra, kemm qed nafdaw lil uliedna juzaw it-trasport pubbliku?
Kemm qed inhegguhom ihaddmu daqxejn mohhom biex jippjanaw l-affarijiet minn qabel? Jew li biex jiehdu xi haga iridu jaghmlu xi forma ta’ sagrificcju?

Umbghad malajr issib minn jipponta u jghid li qed intellghu generazzjoni aghar mill-ohra!

Il-hidma tibda mid-dar.

Advertisements